Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
fenerli gençler

Namaz Ne Zaman Nerede Kılınabilir Nerede Kılınamaz Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Namaz Nerelerde Kılınabilir Nerlerde Kılınamaz


İslâm Peygamberi Hz. Muhammed (a.s.), ibâdeti mabedin dar çerçevesine hapsetmeyip yeryüzünün her yanını mescid olarak ilân etmiş, temiz olduğu ve haklara tecavüz gibi bir sakınca bulunma­dığı takdirde herhangi bir yerde vakit girince namaz kılmakta bir sakınca yoktur. Çünkü amaç yer değil, kâinatın yaratıcısına kulluk görevini yapmak, O'nun rızasına ermek niyetiyle emrettiği şeyleri yerine getirmektir.

O halde yeryüzünde bazı yerlerde namaz kılmak caiz veya mü­bah olduğu halde bazı yerlerinde mekruh veya haram olabilir. Bun­ları tefrik edebilmek için ilgili hadîsleri nakletmemiz gerekmektedir: Câbir (r.a.)'den yapılan rivayette,

Resûlüllah (a.s.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
"Yeryüzü benim için temizleyici ve mescid kılınmıştır. Hangi adama namaz (vakti) gelip ulaşırsa, orada namazını kılsın."[488]

İbn Münzir diyor ki:
"Resûlüllah (a.s.) Efendimiz'in şöyle bu­yurduğu rivayet yoluyla sabit olmuştur:
"Yeryüzünün hepsi benim için temiz, mescid ve temizleyici kılınmıştır."[489]

Ebû Zer (r.a.)'den yapılan rivayette demiştir ki:
Peygamber (a.s.) Efendimiz'e sordum,
"İlk konulan mescid hangisidir?" Cevab verdi:
"Mescidü'l Haram" Ben:
"Ondan sonra han­gisi?" diye sordum. Buyurdu ki:
"Mescid-i Aksa" Ben,
"İkisi arasın­da ne kadar (zaman geçmiştir)?" diye sordum. O,
"Kırk yıl" diye cevap verdi. Ben
"Ondan sonra hangisi?" diye sordum. Buyurdu ki:
"Nerede namaz vaktine ulaşırsan orada namaz kıl, yerin hepsi mesciddir."[490]

Ebû Mersedi’l-Ğanevî (r.a.)'dan yapılan rivayette, Resûlüllah (a.s.) Efendimiz'in şöyle buyurduğunu söylemiştir:
"Kabirlere doğ­ru namaz kılmayın ve kabirler üzerine oturmayın."[491]

İbn Ömer (r.a.)'dan yapılan rivayette, Resûlüllah (a.s.) Efen­dimiz'in şöyle buyurduğunu söylemiştir:
"Namazlarınızın bir bölü­münü evlerinizde kılın, onları kabirler (gibi namaz kılınmayan yer­ler)  edinmeyin."[492]

Cündeb b. Abdullah el-Becelî (r.a.)'den yapılan rivayette şöyle demiştir:
Vefatından beş gün önce Resûlüllah (a.s.) Efendimiz'in şöyle dediğini işittim:
"Doğrusu sizden öncekiler peygamberlerini ve salih kişilerinin kabirlerini mescid edindiler; haberiniz olsun ki, ben sizi bundan men'ediyorum, sakın kabirleri mescidler edinmeyin!"[493]
Ebû Hüreyre (r.a.)'den yapılan rivayette, Resûlüllah (a.s.) Efendimizin şöyle buyurduğunu söylemiştir: "Koyun-keçi ağlında namaz kılın, fakat devenin çöküp yattığı yerde kılmayın."[494]

Zeyd b. Cübeyre'den, o da Dâvud b. Husayn'dan, o da Nâfî'den, o da İbn Ömer (r.a.)'dan rivayet etmiştir:
"Şüphesiz ki, Resûlüllah (a.s.) Efendimiz şu yedi yerde namaz kılınmasını yasakladı:

Namaz Kılınması Yasak Olan Yerler


1- Çöplükte,
2- Hayvan kesilen yerde (mezbaha),
3- Kabristanda,
4- Yol ortasında,
5- Hamamda,
6- Develerin çöküp yattığı yerlerde,
7- Beytullah'ın damında...[495]

Hadîslerin açık delâletinden şu hükümler anlaşılmaktadır:
1-Yeryüzünün her yanı teyemmüme elverişli anlamda temiz­dir ve namaz her yerde kılınabilir.
2- Yeryüzüne Allah'a ibadet için konulan ilk mescid, Kabe'dir. Sonra da Mescid-i Aksa'dır.
3- Kabristanda namaz kılmak mekruhtur. Kabirlere doğru namaz kılmak da mekruhtur.
4- Kabirlerin üzerine oturmak mekruhtur.
5- Beş vakit namazı ve kazaya kalan namazları, hattâ nafile namazları cami ve mescitlerde kılıp evi namazsız, niyâzsız bırakmak mekruhtur. O bakımdan bazı vakitleri, kaza namazlarını ve nafile namazları evde kılmak müstehabdır.
6- Cami ve mescitlere ölü defnetmek mekruhtur.
7- Salih kişilerin ve velî bilinen kimselerin kabirlerini mes­cid haline getirmek mekruhtur.
8- Koyun ve keçi ağıllarında namaz kılmakta bir sakınca yok­tur.
9- Deve ağıllarında namaz kılmak mekruhtur.
10- Çöplükle, mezbahada, kabristanda, yollarda, hamamda, develerin çöküp yattığı yerlerde ve Kabe'nin damında namaz kılın­maz.

Hadislerin ışığında müctehid imamların görüş, tesbit, istidlal ve ihticacları:

a) Hanefilere göre


Bazı zamanlarda namaz kılmak mekruh olduğu gibi, bazı yerlerde de kılmak mekruh sayılmıştır. Kabe'nin damı gibi... Bu ta'zimi terke delâlet ettiği için mekruh kılınmıştır. Yollarda namaz kılmak da mekruhtur, zira insanların gelip geçmesine engel teşkil eder. Aynı zamanda umumun hakkına saygısızlık sayılır.

Böylece Hanefîler Zeyd hadisiyle istidlal edip sözü edilen yedi yerde namaz kılmanın mekruh olduğunu belirtmişler; ayrıca kilise­lerde, gasb edilen yerlerde de namaz kılmanın mekruh olduğuna temas  edilerek  sayı artırılmıştır.[496]

b) Şâfiilere göre


Şâfiîler de bu konuda Hanefilerle aynı görüştedirler. Hadiste belirtilen yerlerde, necaset bulunmazsa bile, namaz kılmak mek­ruhtur.[497]

c) Hanbelîlere göre


Çöplükde, mezbahada, yol ortasında, hamamda, deve ağılında namaz kılmak haramdır ve bâtıldır. Ancak o gibi yerlerde tutuklu bulunma halinde kılınabilir. Sözü edilen yerlerin damlarında da namaz kılınmaz. Ancak cenaze namazının kabristanda kılınması sahihtir.[498]

d) Mâlikîlere göre


Çöplükte, mezbahada, yol ortasında, necasetten güven içinde olduğu takdirde namaz kılmak kerahatsiz caizdir. Ama necasetin kesin bulunması veya sanılması halinde kılınan namaz hükümsüz sayılır. Şüphe edildiği takdirde vakit çıkmamışsa, kılınan namaz iade edilir. Ancak cami dar olduğunda yolda kılmaya mecbur ka­lan kimse, namazdan sonra yolun temiz olup olmadığında şüphe etse bile artık iade etmesi gerekmez. Develerin çöküp yattığı yer­lerde, necasetten emin olsa bile, namaz kılmak mekruhtur, vakit çıkmamışsa orada kıldığı namazı iade eder.[499]

Kabristanda namaz kılmanın mekruh olup olmadığı hakkında farklı görüş ve ictihadlar vardır:
Hanefilere göre, kabirler kıbleye yönelen kimsenin hemen önünde ise, namaz kılmak mekruhtur Ama arka veya üst veya alt kısmında ise, o gibi yerlerde namaz kılmak mekruh değildir. Ayrı­ca kabristanda namaz için özel bir yer ayrılmış ve temiz tutulmuşsa, orada da namaz kılmakta kerahet söz konusu değildir.[500]

Hanbelîlere  göre, üç veya daha  fazla  kabir bulunan kab­ristanda, bu iş için vakfedilmiş se, namaz kılmak batıldır. Bir veya iki kabir bulunuyor ve namaz kılan da o kabirlere yönelik bulun­muyorsa, hiçbir kerahet yoktur.[501]

Şâfiilere  göre, kabirler namaz kılanın ister önünde, ister yanında veya arkasında olsun, kabristanda namaz kılmak mekruh­tur. Ancak şehîdlerle peygamberlerin kabirlerinin bulunduğu yer­de mekruh değildir. Bu da bir tazim kastı taşımıyorsa, aksi halde mekruh sayılır.

Kabirler açık bir vaziyette ise, o gibi yerlerde necaset buluna­cağından kılınan namaz mutlaka bâtıldır.[502]
Sonuç olarak İbn Hazım bu konuda diyor ki:
"Deve yatağında namaz kılmayı yasaklayan hadîsler nakil yönünden tevatür derece­sindedir ki, kesin bilgiyi gerektirmektedir.[512]

463 nolu Zeyd b. Cübeyre hadîsini aynı zamanda Abd b. Hümeyd kendi müsnedinde rivayet etmiş, Tirmizî ile İbn Mâce kendi sünenlerinde ona yer vermişlerdir. Tirmizî, hadîsin isnadının pek kuvvetli olmadığını, Zeyd b. Cübeyre'nin hıfız hususunda istenilen güçte sa­yılmadığını söylemiştir. Zehebî ise, Zeyd'in babasının adı Cebire ola­rak belirlemiş ve ravi hakkında şunları tesbit etmiştir: Buhari ve di­ğer hadis âlimleri onun metruk olduğunu İbn Ebî Hatim ise, onun hadîsi yazılmaz, İbn Adiy ise, onun rivayet ettiklerinin hemen ço­ğuna uyulmaz, demişlerdir.[513]

Zeyd'in rivayet ettiği bu hadîsi, Leys b. Sa'd, Abdullah b. Ömer el-Ömeri’den, o Nâfi'den, o da İbn Ömer'den (r.a.), o da Resûlüllah (a.s.) Efendimiz'den rivayet etmiştir.

İbn Mâce'nin aynı hadîsi rivayetinin isnadında Abdullah b. Sâ­lih ve Abdullah b. Ömer el-Ömerî bulunuyor ki, ikisi de zayıftır. An­cak İbn Seken ve İmamü'l-Haremeyn onu sahîhlamışlardır.
 

Çıkarılan Hükümler


1- Şâriin belirttiği bazı yerler dışındaki yerlerde namaz kıl­makta bir sakınca yoktur.
2- Temiz olduğu takdirde her toprakla teyemmüm etmek ca­izdir. Ancak gasbedilmiş, zulmen alınmış bir toprak üzerinde hem namaz kılmak, hem onunla teyemmüm etmek mekruhtur.
3- Kabristanda ve kabirlere doğru namaz kılmak mekruhtur. Ancak kabristanda namaz için özel bir yer ayrılmışsa, kıbleye yö­neldiğinde kabirler namaz kılınan kıble cihetine rastlamıyorsa, o takdirde o yerde namaz kılmak caizdir.
4- Farz namazlar dahil olmak üzere bütün namazları cami ve mescitlerde kılıp evi namazsız bırakmak pek uygun değildir. O ba­kımdan namazlardan bir kısmını zaman zaman evde kılmak sünnet­tir. Nitekim Resûlüllah (a.s.) Efendimiz, bazı vakit sünnetlerini evinde kılar, gece namazlarını ise hep yattığı odada kılmıştır.
5- Cami ve mescitlerin içine ve avlusuna ölü defnetmek mek­ruhtur. Mescid-i Saadet'te Resûlüllah'ın kabri o bakımdan ayrı bir bölüm haline getirilmiştir.
6- Koyun-keçi ağılında, yere bir yaygı sermek suretiyle na­maz kılmak mübahtır.
7- Deve yatağında namaz kılmak mutlaka mekruhtur.
8- Çöplükte, mezbahada, hamamda, necaset bulunan yerde namaz kılmak keza mekruhtur.


Namaz Ne Zaman Nerede Kılınabilir Nerede Kılınamaz Resimleri

  • 1
    Namaz ve kerahat vakitleri 2 yıl önce

    Namaz ve kerahat vakitleri

Namaz Ne Zaman Nerede Kılınabilir Nerede Kılınamaz Sunumları

Namaz Ne Zaman Nerede Kılınabilir Nerede Kılınamaz Videoları

Namaz Ne Zaman Nerede Kılınabilir Nerede Kılınamaz Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Namaz Ne Zaman Nerede Kılınabilir Nerede Kılınamaz Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Namaz ve kerahat vakitleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)